سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسینعلی اصغرنیا – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
عبدالایمان عمویی –
سیده حوریه فلاح –
علی اکبر محمدی –

چکیده:

رشد سریع جمعیت تغییرات بوجود آمده در شیوه زندگی و الگوی مصرف افراد که از ویژگیهای پیشرفت همه جانبه درطول تاریخ می باشد موجب افزایش روزافزون تولید زباله درمناطق مختلف شده است که به علت عدم بازیافت مواد با ارزش و دفن آنها زیانهای اقتصادی و بهداشتی زیادی را به دنبال دارد بنابراین با توجه به اهمیت موضوع دراین تحقیق مدیریت مواد زاید جامد شهر بابل را مورد بررسی قرار دادیم نوع مطالعه ما در این توصیفی مقطعی بوده و از پرسشنامه و مصاحبه حضوری و مشاهده میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید و نتایج توسط نرم افزار Spss موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت میزان زباله شهر بابل ۱۴۰-۲۲۰ تن در شبانه روز است و سرانه زباله تولیدی در این شهر معادل ۹۰۰ گرم به ازای هر نفر است میزان مواد فسادپذیر در ترکیب زباله های آن معادل ۷۴ درد و دانسیته زباله درحدود ۵۳۲ کیلوگرم برمتر مکعب و رطوبت در حد ۶۰ تا ۷۰ درصد می باشد میانگین کل زباله تولیدی دربیمارستانهای دولتی بابل ۷۷۸/۲±۳/۶ کیلوگرم در روز و سرانه آن ۲/۰۱ کیلوگرم در روز به ازای هر تخت و نیز میانگین زباله عفونی ۱۶۷/۴ کیلوگرم و سرانه آن ۰/۶۷ کیلوگرم به ازای هر تخت می باشد.