سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی فرزادکیا – دانشیار گروه مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدمهدی امام جمعه – استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مجید کرمانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

مدیریت زباله و مشکلات آلودگی مرتبط با تولید زباله نیاز به توجه و بررسی ویژه به خصوص درکشورهای درحال توسعه دارد اهداف این تحقیق تعیین ترکیب زباله های بیمارستانی بررسی وضعیت موجود مدیریت آنها و ارایه راهکارهای اصلاحی درپنج بیمارستان شهر تهران می باشد وضعیت مدیریت زباله های بیمارستانی در ۵ بیمارستان شهرتهران براساس پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی برای کشورهای درحال توسعه ارزیابیگردید اطلاعات مورد نیازدراین طرح با توجه به بازدیدهای محلی مصاحبه با مسئولین بیمارستان و کارکنان بخش مدیریت زباله تکمیل شد. میانگین زباله هایتلویدی ۴٫۷۲ کیلوگرم به ازای هر تخت در شبانه روز بود که از این میزان ۲٫۳ کیلوگرم را زباله هیا عفونی تشکیل میدادند جداسازی زباله ها به نحو مطلوب صورت نمی گرفت و حدود ۴۳% کانتینرهای زباله حاوی زباله های عفونی بودند سطح بهداشتی سیستمهای ذخیره سازی در ۲۰% بیمارستانها خوب در ۲۰% ضعیف و در ۶۰% متوسط ارزیابی شد نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت مدیریت زباله در بیمارستانهای مورد مطالعه تا حدود مطلوب فاصله زیادی دارد مسئولین مربوطه کمبود منابع مالی را مهمترین دلیل این مشکلات میدانند با این وجود با اعمال برخی اصلاحات نظیر کنترل دقیق برتولید جداسازی و ذخیره سازی زباله ها می توان تا حدود زیادی وضع موجودرا بهبود بخشید.