سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل معینی – دانشجوی دکتری آبخیزداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
ام البنین بذرافشان – کارشناس ارشد آبخیزداری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
الهه علیزاده پایین افراکتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه ته

چکیده:

هرچند اجرای عمل یات آب خیزداری برا ی حفاظت آ ب و خاک امر ی ح یاتی و ضرور ی است اما طب یعت نیز قوان ین خاص خود را داشته و نم یتوان در راه رس یدن به منظور و هدف خود، از آنها تخلف کرد . به هم ین دل ی ل دخالت تکنولوژیهای جد ید نه تنها ممکن است با عملکرد اکوس یستم مشکلات جد ی بوجود آورد بلکه اغلب منافع حاصل از طراحی و اجرا ی پروژه ها را از ب ین برده و در بعض ی مواقع حت ی خسارت جبران ناپذ یری بر مح یط ز یست وارد م ی سازد . هدف این تحق یق شناخت کلی محیط زیست منطقه و تأثیر عمل یات آبخیز داری روی محیط ز یست حوزه آبخ یز است . برای بررسی و شناخت محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری و به منظور ارزیابی بهتر کیفیت آبهای منطقه ، از منابع آب مختلف حوضه نمونه برداری شده و آزمایشات لازم بر روی آنها انجام شد . کیفیت آبهای منطق ه مورد مطالعه از نظر شرب مناسب از نظر کشاورز ی خوب و از لحاظ مصرف در صنعت طبق استانداردها ی موجود فاقد محدودیت ارز یابی شدند . آبهای منطقه اکثراً از نوع سو لفات منیزیم ومنابع آلاینده حوضه فاضلاب خانگی ، عشایرو صنایع تع یین گرد یدند . سپس انواع عمل یات آبخ یزداری ( مکانیکی و ب یولوژیکی ) بررسی و پی آمد مثبت و منفی زیست محیطی هر یک از عملیات و اقدامات طرح در مرحله اجر ا و بعد از آن مورد تجز یه و تحل یل قرار گرفتند . انواع آلاینده و پسماند های مهم از نظر مصالح و نیروی انسانی در دو دوره ساخت و پس از ساخت مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه روش های کاهش پیامدهای منفی بر محیط زیست طبیعی منطقه ارائه گردید .