سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،دانشکده بهداشت و تغذیه
شیلر بهبودی –

چکیده:

زمینه و هدف: آب آشامیدنی باید از جنبه های مختلف (کیفیت فیزیکی ،شیمیایی، باکتریولوژیکی و رادیولوژیکی )دارای کیفیت مطلوبی باشد. ناخالصیهای شیمیایی بیشتر از حداکثر مجاز توصیه شده در آب شرب باشد ، در دراز مدت موجب بروز ضایعات غیر قابل جبرانی برای انسان خواهد شد. مواد و روشها :این مطالعه،یک مطالعه توصیفی و کاربردی است که به صورت مقطعی انجام گرفته است. درطول سال ۱۳۸۷ در شهرستان مهاباد نمونه های متعددی از نقاط مختلف منابع مختلف آب شرب (خروجی تصفیه خانه دگرموند، خروجی تصفیه زالیون، فاز ۳ تصفیه خانه مهاباد و دو منطقه از منابع آب شهری)برداشت گردید. و پارامترهای فیزیکو شیمیایی(وضعیت کدورت ، pH ، هدایت الکتریکی، کربنات و…..) در آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب شهرستان مهاباد بر طبق روش های استاندارد ثبت و اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : مطابق نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها و مقایسه آنها با استاندارد مربوطه طبق جدول ، چنین برآورد گردید که موارد میزان میانگین آنیون ها، کاتیون ها،پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و میانگین فلزات سنگین آب شرب شهرستان مهابادی در حداستاندارد توصیه شده می باشد. بحث و نتیجه گیری:مطابق نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها در برخی موارد میزان رنگ ، هدایت الکتریکی،TDSوهمچنین کبالت آب تصفیه شده بیشتر از آب خام می باشد که دلیل این امر پایین بودن راندمان تصفیه و کارکرد نامطلوب تصفیه خانه ها می باشد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که وضعیت فیزیکو شیمیایی آب شرب شهرستان مهاباد مشکل خاصی برای مصرف کننده ندارد