سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین کارگر – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محمد حسن احرامپوش – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محسن عسکرشاهی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محبوبه شیرانیان – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:

یکی از مسائل مهم مربوط به استخرها، بهداشت محیط و فضای استخر هاست که مهمترین آن تمیزی و پاکیزگی آب و محیط اطراف استخر است . مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور حاکی از آن است که آلودگی های قارچی و میکرو بی بدن می تواند آب استخرهای شنا را آلوده نماید . لذا این مطالعه جهت پی بردن به آلودگی های میکروبی و فیزیکی _ شیمیایی و نیز به منظور آگاه ساختن مسئولین و افراد استفاده کننده از وضعیت موجود استخرهای سر پوشیده شهرستان یزد انجام پذیرفته است . این بررسی مطالعه ای توصیفی تحلیلی می باشد و در آن آب ۵ استخر سر پوشیده شهرستان یزد در سال ۱۳۸۶ از نظر کیفیت فیزیکی – شیمیایی و باکتریولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است . با توجه به مطالعات مشابه و روش اجرای کار تعداد نمونه لازم ۲۴۰ مورد بوده و به صورت نمونه گیری سیستماتیک انج ام گردید . نمونه برداری جهت پارامترهای باکتریولوژیکی و کلر باقیمانده و PH از هر استخر ماهیانه دو نوبت به فاصله ۱۵ روز و در هر نوبت یکی صبح و دیگری بعداز ظهر از سطح (عمق ۲۰ سانتیمتری ) و عمق زیاد در فصل تابستان و زمستان تحت شرایط خاص در بطریهای نمونه برداری ا ستریل انجام گرفته و نمونه برداری شیمیایی بجز کلر باقی مانده و pH هر سه ماه یکبار از آب ورودی به استخر نمونه برداری شده و جهت آزمایش به آزمایشگاه دانشکده بهداشت منتقل و مطابق استاندارد متد آزمایش و نتایج در پرسشنامه ثبت گردیده است . بر اساس نتایج به دست آمده میانگین pH آب استخرهای مورد بررسی برابر ۷/۶ ، میانگین درجه حرارت درطول یک سال در ۵ استخر برابر ۲۳/۴ درجه سانتیگراد، میانگین میزان کلر باقیمانده در استخرهای مورد مطالعه برابر ۱/۳ میلیگرم در لیتر و میانگین میزان کدورت آب در استخرهای مورد مطالعه برابر NTU1 ب وده است . همچنین بررسی آلودگی میکروبی در استخرها نشان می دهد که بیشترین مورد آلودگی میکروبی با میانگین کل کلیفرم MPN/100ml 24 در استخر MPN/100ml 9 9 در استخر بانوان دیده شده است که در مقایسه با استاندارد در حد مطلوب قرار دارد. بر اساس یافته های این مطالعه بارعایت موازین بهداشت فردی مراجعین و گندزدایی مرتب آب استخر و محیط پیرامون استخر مشکلات جزیی موجود بر طرف می گردد ولی مسئولین دست اندرکار باید نسبت به رفع نواقص ساختمانی و ایمنی بهداشتی استخرها اقدام نمایند .در پایان جهت رفع مشکلات پیشنهاداتی ارائه شده است.