سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق زمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی
علیرضا انتظاری – استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
عاطفه عرفانی رحمت نیا – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی
رسول ابویسانی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

چکیده:

دراین مطالعه طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۹ پس ازجمع آوری گونه های گیاهی دردوفصل بهار و تابستان تعداد ۸۶ گونه از ۲۱ خانوادگیاهی تشکیل دهنده فلورمنطقه شناسایی شده ارزشهایبهره برداری آنها تعیین گردید حدود ۲۱ درصد فلور منطقه متعلق به خانواده Compositae و ۱۶ درصد متعلق به خانواده Chenopodiaceae, می باشد ۹/۳ درصد گونه ها درکلاس خوشخوراکی I 26/7 درصددرکلاس خوشخوراکی ۵۸/۱II درصد درکلاس خوشخوراکی III و ۵/۸ درصد درزمره گیاهان غیر قابل بهره برداری از نظر چرای دام قرار دارند.