سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تهمینه بهرامپور – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل مغان
علیرضا فلاح – موسسه تحقیقات آب و خاک
محمدرضا شیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل مغان
قربان دیده بازمغانلو – کارشناس

چکیده:

آلوده شدن خاک و گیاهان به وسیله فلزات سنگین بطور جامع و گسترده ای درکشورهای مختلف جهان مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته است برطبق مطالعات انجام شده این عناصردرخاک و آب نفوذنموده وارد زنجیره غذایی شده و اثرات بسیارنامطلوب برروی فعالیت های متابولیکی و فیزیولوژیکی موجودات زنده به جای میگذارد اولین گام دربرنامه بررسی و اندازه گیری آلاینده ها شناخت منابع آلاینده ها میباشد به همین منظور دراین بررسی تعداد ۱۲۷ نمونه ازخاکهای مختلف زراعی ۹ منطقه و غیرزراعی تهیه و نمونه ها پس ازخشک شدن دردمای آزمایشگاه الک گردید نمونه های تهیه شده به ازمایشگاه منتقل و پس ازعصاره گیری ازنمونه ها میزان عناصر مس روی آهن و منگنز با استفاده ازدستگاه جذب اتمی مورد اندازه گیری قرارگرفتند تجزیه آمارداده های حاصل ازاندازه گیری عناصر درخاکهای زراعی و غیرزراعی ازنظر این عناصر نشان داد اختلاف اماری معنی داری درسطح احتمال ۱ درصد بین خاکهای زراعی و غیرزراعی درکلیه مناطق وجود دارد.