سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

جعفر قیدر خلجانی – دکترای مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
زهرا عباسی – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده:

سازمان های نوآوریکی ازعناصر کلیدی درتحقق نوآوری است استفاده ازمفاهیم و ادبیات نظام نوآوری برای بررسی وضعیت نوآوری دریک سازمان هدف اصلی تحقیق حاضر است به همین منظور وزارت صنعت معدن تجارت به عنوان پایلوت برای تحلیل کارکردهای نوآوری و نهادهای مرتبط با آن انتخاب شده است یک یازمراحل مههم دربررسی هرنظام نوآوری تشخیص کارکرردها و نهادهای مرتبط با توسعه نواوری ونقش آن ها درنظام نوآوری می باشد با استفاده ازاین رویکرد دراین مقاله سعی شده است تا نهادهای مختلف دروزارت صنعت معدن تجارت به عنوان یک سازمان علاقه مند به نوآوری شناسایی شده و نقش و میزان اثرگذاری هریک از آنها درایفای کارکردهای مطلوب نوآوری آن تبیین شود به همین منظور با استفاده ازمطالعات نظری و مصاحبه با خبرگان پرسشنامه ای طراحی شده و دراختیارکارشناسان و خبرگان بخش بازرگانی قرار داده شد براساس این پرسشنامه و تجزیه و تحلیل کارکردهای مورد نیاز نظام نواوری بخش بازرگانی استراتژی های جهت حرکت و بهبود نظام نوآوریوزارت صنعت معدن تجارت ارایه شده است