سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پردیس السادات سید مشهدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- دانشگاه آزاد اس
فرهاد قلمباز – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و کارشناس شرکت م
علی اصغر اسفندیاری – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات واحد خوزستان

چکیده:

در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه بخش برق در اقتصاد ایران به عنوان یک بخش مهم در تامین انرژی مصرفی تولید کنندگان و خانوارها، با استفاده از جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰(اخرین جدول داده- ستانده ایران) که انرا به ۳۴ بخش همفزون نموده ایم، مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به دلیل انکه تغییر در تعرفه برق می تواند تأثیرات قابل توجهی بر ساختار اقتصاد ایران داشته داشته باشد، لذا تأثیراین تغییرات را بر سایر بخشهای اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. نتایج نشان می دهند که بخش برق از دیدگاه تولید یک بخش کلیدی در اقتصاد است. این بخش علاوه بر توان تحرک زیاد در ایجاد سرمایه گذاری، بر رشد سایر بخش ها نیز تأثیر داشته و باعث رشد متوازن در بخش های مختلف اقتصادی می شود. در صورت حذف فرضی بخش برق به تعداد ۲۳۱۲۰۰(الگوی لئن تیف) و ۶۸۶۶۵۸(الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. از دیدگاه ستانده، کاهش تولید به مقدار ۲۹۲۰۲۲۵۲ ریال(الگوی لئون تیف) و ۸۱۲۸۴۸۶۲ ریال(الگوی گش) است. با افزایش تعرفه برق در سه سناریوی مختلف، بیشترین افزایش قیمت مربوط به صنایع پایین دستی این صنعت(از جمله بخش سایر فلزات) و کمترین افزایش قیمت نیز در صنعت نفت ایجاد می شود.