سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید زرگری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس شیراز

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت صنایع فرآوری، بسته بندی و درجه بندی خرما در استان فارس در سال ۸۷-۸۶ طرحی در قالب طرح کاملا تصادفی نا متعادل اجرا گردید. در این تحقیق، با تهیه پرسشنامه، اطلاعات شرکت هایی که در زمینه صنایع فرآوری، بسته بندی و درجه بندی خرما مجوز تولید دریافت نموده اند ثبت گردید و صفاتی شامل ظرفیت تولید، پیشرفت فیزیکی، نوع فعالیت، میزان اشتغال، سرمایه ثابت، شهرستان محل فعالیت، وضعیت شرکت و غیره اندازهگیری و مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و میانگینها از طریق آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی دار در بعضی از فاکتورهای اندازه گیری شده بر اساس آزمون دانکن در سطح ۵درصد نشان داد. در استان فارس ۸۹ مجوز صنایع فرآوری، درجه بندی و بسته بندی خرما صادر گردیده است. ظرفیت کل تولید شرکتهایی که مجوز دریافت نموده اند ۲۰۵۱۶۰ تن می باشد. ۱۹ شرکت معادل ۲۱/۳۵%، صددرصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. ۱۵ شرکت معادل ۱۶/۸۵ درصد در دست اجرا می باشند و ۵۵ شرکت معادل ۶۱/۸۰ درصد هیچگونه پیشرفت فیزیکی نداشته اند. در کل شرکتها، ۵۶۳۵ نفر بطور مستقیم مشغول به کار خواهند شد که چنانچه اشتغال غیر مستقیم نیز به آن اضافه شود تعداد قابل توجهی شاغل خواهند شد. کل سرمایه گذاری ثابت در صنایع فرآوری، درجه بندی و بسته بندی خرما ۲،۳۷۰،۰۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است. نتایج کلی نشان می دهد که کارخانجات احداث شده در فارس بیشتر در مناطق خاصی از استان متمرکز شده که بایستی در هر منطقه خرماخیز چند شرکت صنایع فرآوری، درجه بندی و بسته بندی خرما احداث و سرمایه گذاری مناسب و کافی در این زمینه انجام گیرد. با توجه به اینکه درجه بندی و بسته بندی خرما تنها در ۶ماه از سال که فصل برداشت خرما می باشد انجام می گیرد، این کارخانجات در شش ماهه دوم سال به علت عدم فعالیت هزینه زیادی دربردارند بنابراین ضرورت دارد که نسبت به درجه بندی و بسته بندی سایر محصولات از جمله حبوبات در شش ماهه دوم اقدام نمایند تا تولید آنها اقتصادی باشد. شرکتهای تعاونی تولید و تشکلهای تخصصی در زمینه تولید و فرآوری خرما، بازاریابی و صادرات خرما ایجاد شود.