سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیومرث نوری ملالر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی آب
محرم فریدی – مربی آموزشی مرکز آموزش کشاورزی مغان
محمد رمضانپور – کارشناس ارشد آب و خاک، سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

چکیده:

حجم عظیمی از آب آبیاری و بارندگی وارد شده به اراضی کشاورزی دشت مغان در استتان اردبیتل از سیمتم زهکشی خارج گردیده و اکثر آن به یدر می رود. در این تحقیق جهت بررسی میزان آب زی ش شده و راندمان دشت مغان، آمار سه سال زراعی ۸۶-۸۵و۸۷-۸۶و۸۸-۸۷ مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. در چهار منطقه آبیاری دشت مغان شامل مناطق آبیاری اصلاندوز، شهرک، پارس آباد و بیله سوار متوسط سالانه آب توزیع شده ۱۰۷۳/۹۷میلیون مترمکعب باشتد. از کل حجم آب توزیع شده به طور متوسط ۲۸۰/۴۸میلیون متر م ع آب در سال از زی ش یای موجود تخلیه می گردد. و ۲۶/۱۲درصد از کل آب توزیع شده توسط زهک ش یا با کیفیت پایین به رودخانه ارس تخلیه متی شتود. متدیریت و برنامه ریزی صحیح و ارائه رای ار مناس جهت افزایش راندمان شب ه و کاهش هدر رفت و آلودگی آب شبک ه لازم و ضروری به نظر می رسد