سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویسعلی بخشی خیلگاوان – آموزش پرورش شهرستان رضوانشهر
حجت اله نوری شیراز –
عباس میربلوک بزرگی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تالش

چکیده:

بعلت حضور طولانی مدت انسان ها درمدرسه دراین مکان می توان اصول و تکنیکهای اساسی مدییت پسماند ها را بصورت نظری و عملی به نسل جدید آموزش داد بنابراین هدف این تحقیق بررسی وضعیت شاخصهای مدیریت پسماند ها در سطح مدارس استان گیلان و تحلیل اثرات آن بردانش نگرش و عملکرددانش آموزان این مدارس درآیندها ست برای نیل به این هدف از بین ۳۴۸۰ مدرسه موجود در استان گیلان تعداد ۱۹۶ مدرسه به روش نمونه گیری چندمرحله ای در۱۰ شهرستان انتخاب و وضعیت شاخصهای مدیریت پسماند در آنها با استفاده از چک لیست گردآوری شد و با استفاده از روشهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که دراغلب ۱۲ شاخص مورد بررسی وضعیت مدارس استان مطلوب و استانداری نیست و به مدیریت صحیح پسماندها توجه نظام مندی معطوف نمی گردد همچنین مقایسه وضعیت مدارس شهری و روستایی نشان داد که دربیشتر شاخصها بین مدارس دو گروه تفاوت معناداری درسطح ۵ درصد وجود دارد ودراین شاخص ها وضعیت مدارس شهری بهتر از مدارس روستایی است.