سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اویس محمدی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان یکی از نهاده های تکنولوژیک درجهان امروز یکی از مهمترین عوامل عمده تحول دربخش کشاورزی به شمار می رود و کشورهای توسعه یافته با بکارگیری صحیح آن توانسته اند بیشترین سهم تولید مواد غذایی و فراورده های کشاورزی را به خود اختصاص دهند صالحی ۱۳۸۰ خربزه نیز بعنوان میوه ای مهم لذیذ و مفید که به تازگی با توجه به : صدور آن به دیگر کشورها، رونق بازارهای جهانی تولیدات حاصل از این فرآوری و امکانات وسیع تولیدو فراوری آن در ایران و بخصوص استان خراسان اهمیت اقتصادی زیادی یافته و با توجه به ارزآوری مناسب مورد توجه مسئولین صاحبان صنایع و کشاورزان قرارگرفته است درنتیجه سطح زیرکشت آن بشدت افزایش یافته است بطوریکه بعنوان یک گیاه زراعی در سطوح وسیع مورد کشت وکار قرارمیگیرد قشم ۱۳۷۸ دراین مطالعه سعی شد شاخص میزان استفاده از ماشین د رمراحل مختلف تولید و مهارت فنی زارعین خربزه کار شهرستان مشهد بعلاوه رابطه بینآنها بررسی شد کهنتایج حاکیا ز پایین بودن درجه در مراحل داشت و برداشت و همچنین بعضی از مهارتهای فنی زارعین داشت.