سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی یعقوبی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران
حجت عباسی فارفانی – مدیرعامل شرکت مهندسین ایدهمحور رادکاور
محسن حاجابراهیمی – مسئول واحد بازیافت و معاونت خدمات اجرائی خمینی شهر
لطفی – مسئول واحد بازیافت و معاونت خدمات اجرائی خمینی شهر

چکیده:

کیفیت زیستمحیطی شهر و استانداردهای خاص حاکم بر جمعآوری بهداشتی و به موقع پسماندها از سطح شهر بطور فزایندهائی خود را بعنوان یک معیار اندازهگیری تبدیل نموده است که مردم از آن برای قضاوت درباره اینکه چطور یک شهر مدیریت میشود و برازندگی این شهر برای زندگی استفاده میکنند. همچنین آمار حاکی از عدم درک اهمیت جمعآوری پسماندها و فقدان برنامه اصولی و نظم در اجرای این مقوله در اکثر شهرهای کشور میباشد. بعلاوه، با توجه به اینکه بخش اعظم هزینه مدیریت پسماند مربوط به این مقوله است و نیز توجه به مسائل زیستمحیطی در چند دهه اخیر و پیچیدگیهای مقوله جمعآوری پسماند بخاطر کثرت عوامل درگیر، اهمیت آن چندین برابر شده است. لذا توجه ویژه به این عنصر توسط متولیان و مسئولان ضرورت دارد. در این مقاله از طریق گفتگو با عوامل مرتبط، انجام عملیات میدانی و آزمایشگاهی، گردآوری اطلاعات میدانی توسط GPS و تحلیل در محیط نرمافزاری ArcGIS به بررسی وضعیت سیستم جمعآوری پسماند خمینیشهر پرداخته شده و با تعریف یک شاخص بنام شاخص تعادل حجم عملیات کاری انجام شده توسط وسائل نقلیه موظف به جمعآوری پسماندهای مسکونی، میزان کارائی و سودمندی سیستم کنونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از راندمان پائین سیستم مذکور در این شهر بود.