سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد عبدالوند – کارشناس مسئول گروه بیماریهای معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
علی گل محمدی – مدیر گروه بیماریهای معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش
طیبه شفیعی زاده – کارشناس بیماریهای گروه بیماریهای معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پ

چکیده:

اهداف: هدف از این مقاله بررسی مصدومین ناشی از سوانح وحوادث مراجعه کننده به مراکز پزشکی وبیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول سال ۸۹ باتاکید بر حوادث ترافیکی می باشد. با مطالعه توصیفی گذشته نگر نوع حوادث، محل حوادث، گروههای سنی وجنسی در حوادث ترافیکی مورد بررسی قرار گرفته اندبا توجه به دستاور دهای این تحقیق فراوانی حوادث برحسب نوع، محل حادثه و… . تعیین گردید که زمینه برای مداخله های پیشگیرانه را فراهم می نماید. فرمهای استاندارد وزارت بهداشت ونرم افزار مربوطه جهت ثبت وجمع آوری اطلاعات دراورژانس بیمارستانهااستفاده شده است. تعداد کل مصدومین ثبت شده در اورژانس مراکزپزشکی و بیمارستانها ۱۶۷۸۰۴ نفر است. از این تعداد ۳۴۷۰۴ مورد ۲۱ درصد) از مصدومین ثبت شده مربوط به حوادث ترافیکی می باشد. بالاترین تعداد مصدومین مربوط به مقطع سنی جوانی ( ۴۴-۲۰ سال) ۲۰۷۵۳ مورد ( ۶۰ درصد است. کمترین مصدومین در مقطع سنی کودکی ( ۴درصد)وسپس سالمندی ۶درصد) قرار دارند. ارتقای آگاهی وآموزش بخصوص در گروه سنی جوانان، ) مداخله بمنظور رفع نقاط حادث هخیز و نقایص فنی بمنظور کاهش سوانح و حوادث ترافیکی پیشنهاد می گردد