سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی رضوانی بابلی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
متین افکار – کارشناس شرکت مهندسین توسعه ساز آفتاب البرز
مهرداد اکبری ممقانی – رئیس گروه علائم و ارتباطات مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

دراین مقالهابتدا شاخصهای ایمنی در راه آهن ایران معرفی شده اند سپس شاخصهای مختلف ایمنی راه آهن ایران و دو کشور توسعه یافته از آمار سوانح ریلی این کشورها استخراج گشته و درنهایت وضعیت سوانح ریلی درکشورهای مذکور با مقایسه شاخصهای ایمنی بررسی شده است جهت این مقایسه از آمار سوانح کشورهای آمریکا و کانادا به عنوان دو کشور توسعه یافته استفاده شده است نتایج این تحقیق نشان میدهدکه راه آهن ایران طی سالهای مورد مطالعه درمقایسه با کشورهای آمریکا و کانادا از نظر ایمنی وضعیت مطلوبی نداشته است.