سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

مرضیه یاری زنگنه – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

پژوهش حاضر با استفاده از ر وش توصیفی – پیمایشی برای بررسی مهارتها و توانایی اطلاعاتی (سواد اطلاعاتی ) کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱ صورت گرفته است . جامعه آماری مورد نظر را ۵۸ نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامیمنطقه ۱ تشکیل می دهند.ابزار گرداوری اطلاع ات پرسشنامه ای حاوی ۵۳ سوال بسته می باشد . نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت جامعه آماری خواستار برگزاری شیوه های آشناییبا مهارت سواد اطلاعاتی و روشهای کسب اطلاعات توسط کتابداران متخصص بودند. کتابداران دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداری نسبت به کارشناسان غیر کتابداری از سطح سواد اطلاعاتی بهتری برخوردارند . همچنین نتایج نشان داد که میزانآشنایی کتابداران با انتخاب ،ارزشیابی منابع شیو ه های جستجو در منابع جاپی و الکترونیکی ،نرم افزارهی کتابخانه ای و ابزارهای جستجوی در اینترنت در حد زیاد است . آنها در تجزیه تحلیل اطلاعات بازیابی شده از وب به صحت ،روزامدی ،استنادها و پانویسها توجه می کنند. نتایج تحقیق رابطه معناداری را بین سواد اطلاعاتی کتابداران مورد مطالعه ومدرک ،رشته تحصیلی ،سابقه کار نشان می دهد