سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی دیناروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زی
اسماعیل صالحی – دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانش
محمد شاکرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دان

چکیده:

پارک های شهری به واسطه مقیاس عملکردی و همچنین طیف متنوع و گسترده مخاطبین خوددارای بیشترین سهم در حیات جمعی شهروندان می باشند و با توجه به اینکه جمعیت زیادی ازافراد با وضعیت های متفاوت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی به این امکان مراجعه و ترددمی نمایند و همچنین بدلیل امکان انتقال و انتشار بیماری ها و مسائل ایمنی و آلودگی های زیستمحیطی در آنها ، رعایت ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست در راستای حفظ سلامت پارکهای شهری امری اجتناب ناپذیر است . در این پژوهش پارک ساعی به عنوان بخشی از محیطدر HSE زیست شهری منطقه شش شهرداری تهران با استفاده از شاخص ها سیستم مدیریتمکان و فضاهای شهری بررسی و ارزیابی گردید. مطالعات توام مروری ، موردی ، مشاهدات میدانیو مصاحبه های عمومی و تخصصی اساس بررسی های این مطالعه را به خود اختصاص داده است.نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ارائه شده در این پژوهش از یکسو چارچوب لازم جهت بررسی علمی و منطقی ارزیابی محیط زیست پارک های شهری و از سویدیگر زمینه اقدامات آینده در راستای انجام فرایند ارزیابی مکان ها و فضاهای شهری با سیستممدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست را فراهم می آورد. این تجربه می تواند به عنوان الگوییکارآمد برای برنامه ریزی محیط و منظر پارک های شهری به کار رود . نتایج چنین تحقیقی موجبخواهد شد تا جهت گیری برنامه ریزی ها برای بهبود سلامت فضاهای شهری با دقت بیشتر انجامشود.