سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد متانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه مدیریت، قائم شه
علی فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه مدیریت، نور، ایران
تقی آب خیز – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
نادر انبیاء – کارشناس حسابداری اداره صنعت معدن تجارت شهرستان نور

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی هید بهشتی می باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل ۲۰۰ نفر از کارکنان کادر غیر درمانی معاونت های ستادی دانشگاه می باشد، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۱۳۲ نفر تعیین که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که در نهایت ۱۱۰ پرسشنامه به محقق بازگردانده شد. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه OHI سلامت سازمانی (هوی و همکاران. ۱۹۹۸) بوده و با توجه به استفاده این پرسشنامه در تحقیقات مختلف مرتبط با سلامت سازمانی روایی آن مورد تأئید صاحب نظران و اساتید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه با استفاده از ظریب آلفای کرانباخ ۰/۷۵۶ تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، میانه، مدو انحراف معیار) و آمار استنباطی چون آزمون کلمگروف-اسمبرنف (جهت تشخیص نرمال بودن توزیع ها)، آزمون فریدمن (جهت رتبه بندی ابعاد هفت گانه)، آزمون T تک نمونه ای و آزمون f، برای تحلیل استنباطی داده ها در ارتباط با فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق: ۱- کارمندان سلامت سازمانی دانشگاه را در حد مطلوب ارزیابی نمودند. ۲- بین کلیه ابعاد هفت گانه سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.، بالاترین میانگین رتبه (۵/۲۵) بعد ساخت دهی و پائین ترین میانگین رتبه (۳/۴۵) بعد یگانگی نهادی بوده است. ۳- ارتباط معناداری بین متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات و سابقه کار و دیدگاه آنان از سلامت سازمانی وجود ندارد.