سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهری نوحی –
مریم نادری –

چکیده:

طرح تحقیق: اهمیت وضرورت مسئلهفقدان منطق تحول آدمی است و او همواره با از دست دادن ، به دست می آورد. این منطق از هنگام پای نهادن بر خاک تا لحظه پای رفتن از آن است و پیوسته همراه آدمی است. نخست انسان تن مادررا از دست می دهد تا پای به این دنیای بگذارد و به تکامل رسد. او با از دست دادن رحم مادر، گوش و چشم و عقل خویش را به دست می آورد. در گام دوم کودک با از شیر گرفتن ارتباط تغذیه ای خود را از مادر از دست می دهد و دهانش را با بازوی خویش به جنبش در می آورد. در گام سوم با نزدیک شدن به سن نوجوانی حمایتهای روانی و عاطفی والدین را از دست می دهد و به استقلال می رسد و در گام آخر فقدان دیگری را باید تجربه کند و آن مرگ والدین است که رویا رویی با این فقدان بسیارسخت وگران است. هر کس فقدانها را مجال روئیدن و بالیدن دانسته از این فقدان نیز با نشاط می گذرد، انسان با از دست دادن تن به لقاء دست می یازد . این اعتقاد باید در ذهن و ضمیر همه ما جا بگیرد و در ذهن و ضمیر کودکان و خانواده های محروم ا زپدربنشاند. و این فقدان را فرصیتی برای روئیدن ظرفیتهای تازه و بدوش کشیدن مسئولیتهای بیشتر و تحقق قابلیتهای نهفته بدل کند و با آشکار ساختن آثار عملی آن در وجود کودک دراو ( نیزاین باوررا بارور کرد که می توان در سایه فقدانها شکفت ۱- برگرفته از کتاب کودکان محروم از پدر، تالیف: بیان مسئله: اما ببینیم با وجود مسائل و مشکلاتی که یک خانواده پدر از دست داده باآن روبرو است دستیابی به این اهداف و رسیدن به این تفکر تحقق می یابد یا خیر؟ مادری که پس از، از دست دادن همسر خود با مشکلات اقتصادی بسیاری روبرو است و برای تأمین نیازهای فیزیولوژیک فرزندانش دچار دغدغه خاطر می باشد و از طرفی این فشارها باعث از دست دادن تمرکز فکری و آرامش روحی و روانی او می شود، او را دچار یک خلاء عاطفی یا هیجانی می کند یا خیر؟ مادرازحیث اجتماعی دیگر آن جایگاه مطمئن و ایمن را ندارد، زیرا که باید مسئولیت یک پدر را نیز به دوش بکشد و حال آنکه در جامعه ای زندگی می کند که همه او را به دید بیوه نگاه می کنند. به طور ناخودآگاه این اضطرابها و دلتنگی ها به فرزندان سرایت می کند و آنان نیز دیگردر خودشان آن فرزندانی که بناست به تکامل برسند احساس نمی کنند . حال در این شرایط وظیفه جامعه بشری چیست ؟ شاید وجود یک درمانگر که به این مسئله با درک عمیق و ایمان به منطق تحول آدمی بنگرد بتواند گامی در جهت جبران خلاء عاطفی مادران و فرزندان ایتام نمایند. لذا با توجه به ضرورت امر مشاوره و مددکاری در خانواده های مادر سرپرست لزوم تحقیق و بررسی آسیب شناسی روانی و اجتماعی این خانواده ها بسیار اساسی می باشد. مدتها است که تأکید بر ارائه خدمات مالی و حمایتهای اقتصادی متمرکز می باشد، اما امروزه برنامه ریزی هایی برای ایجاد حس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس و رشد و بالندگی و حضور فعال در عرصه اجتماع ضروری می باشد و این اصل مهم جز با برنامه ریزی های مراکز مشاوره ای رایگان و خدمات مددکاری مستمر امکان پذیر نمی باشد. لذا در این پژوهش ضرورت و اهمیت مراکز مشاوره جهت خانواده های ایتام بررسی می شود. فرضیه های تحقیق: آیا مادران همسر از دست داده توانسته اند از عهده امور مربوط به مسائل اقتصادی و روانی خانواده برآیند؟آیا صدماتی که به مادر خانواده وارد شده به بچه ها نیز منتقل گردیده؟ منبع یا منابع مالی خانوارهای مادر سرپرست چگونه تأمین می شود؟ کدامیک از مشکلات (اقتصادی – روحی و روانی) صدمه بیشتری به خانوارهای مادر سرپرست وارد می نمایند؟ و آیا بین این دو مشکل همبستگی معنی داری وجود دارد؟ آیا مرکز یا افرادی هستند که از نظر روحی و روانی خدماتی را به خانوارها (مادر یا فرزند) ارائه دهند؟ داده ها: تعیین درصد مادران سرپرستی که صدمات اقتصادی و روحی شدید خورده اند. تعیین درصد فرزندانی که صدمات اقتصادی و روحی شدید خورده اند. تعیین درجه همبستگی بین صدمات روحی – اقتصادی مادر سرپرست و فرزندان او. مشخص نمودن منابع درآمدی خانوارهای مادرسرپرست و نیازمند. مشخص نمودن مراکز و یا افرادیکه به این خانوارها از نظر اقتصادی یا روحی و روانی کمک می کنند. ابزارهای اندازه گیری: الف – تهیه پرسشنامه جهت مادرانِ سرپرست خانوار ب – تهیه پرسشنامه جهت فرزندانِ خانوار روش تحقیق: روش اجرای تحقیق با استفاده از روش توصیفی می باشد و شیوه تحلیل اطلاعات در این تحقیق با استفاده از نرم افزارهایSpss و Exell به انجام می پذیرد. جامعه و نمونه آماری و روشهای نمونه گیری: جامعه آمری ما، متشکل از افرادی است که همگی دارای صفت یا صفات مشترک مورد بررسی ما می باشند. بنابراین در طرح مورد بررسی جامعه آماری عبارت از خانوارهائی می باشند که سرپرست خود را از دست داده و در سرپرست خانواده می باشد. و هم چنین این خانوارها از نقطه نظر اقتصادی از اقشار ضعیف و نیازمند جامعه می باشند. « مادر » حال حاضر روش نمونه گیری شامل تمامی حجم نمونه می باشد که شامل خانوارهای تحت پوشش مؤسسه خواهد بود بنابراین این خانوارها که بطور تصادفی از میان جامعه و « مادرسرپرست » و نیازمند انتخاب شده و تحت پوشش مؤسسه قرار دارند، حجم نمونه ما خواهند بود.