سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اسماعیلی – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه مازندران
مصطفی قدمی – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه مازندران
سمانه معتمد – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

شهر سالم با انسان های سالم معنا می یابد وهر دو موجب به وجود آمدن جامعه ای سالم و پویا خواهند شد. رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوب بر سطح سلامت فردی و اجتماعی شهروندان به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت سلامت اجتماعی شهروندان در کیفیت زندگی شهر نور می باشد. بدین منظور مؤلفه ی کیفیت اجتماع در ارتباط با بعد سلامت، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است. داده های مورد نیاز، از طریق شیوه ی تصادفی ساده سهمیه ای جمع آوری گردید و با بهره گیری از آمارهای توصیفی و آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس و کای اسکوئر یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصله، نشان می دهد که شهر مورد مطالعه به لحاظ بعد سلامت در وضعیت متوسط قرار دارد.