سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کمال خرازی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
خدایار ابیلی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
فاطمه شیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری را از طریق بررسی ۱ از (BSC) وضعیت سرمایه فکری بیش از پیش آشکار نموده است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایه فکری بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن نظر مدیران و کارشناسان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی بود. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران و کارشناسان شاغل در مشاغل استراتژیک شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک اصفهان در پروژه های سال ۱۳۹۰ بود. جامعه آماری پژوهش ۴۷ نفر بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری این اطلاعات شامل اسناد و مدارک موجود در شرکت و مصاحبه سازمان نایافته بود. برای تحلیل داده ها نیز، روش تجزیه و تحلیل کیفی و شیوه ی رمزگذاری مضمونی یا موضوعی برگزیده شد. بدین صورت که با توجه به نقشه استراتژی شرکت و با استفاده از مصاحبه های فردی و گروهی با مشاغل استراتژیک، به بررسی وضعیت سرمایه فکری پرداخته شد. یافته ها نشان داد که سرمایه فکری بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن از نظر مدیران و کارشناسان این شرکت، در اکثر مشاغل استراتژیک، در وضعیت مناسب و خوبی قرار داشت. نتایج این پژوهش، اطلاعات ارزشمندی در زمینه مدیریت منابع استراتژیک نامشهود برای بقاء و ادامه فعالیت، در اختیار مدیران قرار می دهد