سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا آذرنوش – استادیار و مدیرگروه رشتۀ جنگلداری دانشکده کشاورزی و منابعطبیعی دانشگ
فرزاد شفیع زاده – کارشناس ارشد جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علیرضا فیض نژادسیادهنی – کارشناس مهندسی فضایسبز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

در یک بررسی که جهت ارزیابی خسارات مالی ناشی از وقوع بلایای طبیعی طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ درکالیفرنیا انجام گرفته، نشان میدهد که میزان خسارات حاصل از زمینلغزش، ۲۵ % کل خسارات حاصل از بلایای طبیعی را به خود اختصاص داده است و پس از زلزله رتبۀ دوم را دارد. ناپایداری شیبها که پدیده متداول در ایران میباشد و همه ساله خسارات مالی فراوان و گاهی خسارات جانی به کشور وارد میسازد. لغزش زمین علاوه بر علل طبیعی، در اثر برخی عوامل انسانی نیز بوجود میآید که در طی این مقاله به بررسی وضعیت و علل مختلف زمینلغزش در حوزههای آبخیزداری استان گلستان پرداختهایم. استان گلستان با دارا بودن ۶ حوزه آبخیز، بیش از ۲ میلیون هکتار از منابعطبیعی کشور را به خود اختصاص داده است. با بررسی اطلاعات موجود و تهیۀ نمودار جهت تحلیل بهتر، در نهایت طبقهبندی نواحی مختلف از لحاظ زمینلغزش صورت گرفته که این طبقهبندی نهایی از نظر نوع مصالح نیز با نقشه زمین شناسی منطقه مطابقت دارد؛ زیرا طبق نقشه میزان پراکنش رسوبات حساس و باد رفتی لس از غرب به شرق افزایش مییابد و بیشترین پراکنش نیز در شهرستانهای کلاله و مینودشت میباشد