سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعبدالخالق یادگارنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
خسرو ثاقب طالبی – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حشمت اله حیدری – استادبازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمحمد مرتضوی – کارشناس ارشد جنگلداری

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت زادآوری طبیعی سری یک طرح جنگلداری لوه که قبلا تحت شیوه پناهی و تک گزینی بود انتخاب گردید و سپس در ۴۳ پلات ۱۰۰متر مربعی بصورت تصادفی سیستماتیک پارامترهای گونه قطر تعداد و وضعیت کیفی نهالها در دو طبقه ارتفاعی کمتر از ۱٫۳ و بیشتر از ۱٫۳ متر ثبت شد نتایج نشان دادند که وضعیت زادآوری از لحاظ کمی مناسب بوده اما از لحاظ ترکیب گونه ای وضعیت مطلوبی ندارد ترکیب تجدید نسل موجود شامل ۲۴ درصد مربوط به ممرز، ۲ درصد مربوط به بلوط، ۴۲درصد پلت، ۲۳ درصد شیردار، ۲ درصد ملج ۲ درصد نمدار، ۰/۲ درصد الوکک و ۳/۵ درصد سایر گونه ها ست پیشنهاد می شود که برای بهبود ترکیب گونه ای و حمایت از گونه های مرغوب اقدام به عملیات پرورشی مناسب گردد و در نقاطی که زادآوری ناکافی است اقدام به ایجاد زادآوری کرد تا به مدیریت پایدار دراین جنگلها دست پیدا کنیم