سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
عبدالرسول ذاکرین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

یولاف وحشی که در لیست ۱۰ علف هرز خطرناک جهان نیز اسم آن به چشم می خورد به عنوان یکی از علفهای هرز شایع مزارع در ایران زمینهای زراعی بسیاری را مورد هجوم قرار میدهد این بذر بهعلت زمستان بودن دارای یک خواب ذاتی و یک رکود طبیعی است که در پژوهشهای مختلف خواب این بذر مانعی بر زمان بندی مناسب جهت انجام مراحل مختلف تحقیق به شمار می رود از طرفی در زمان ایش گذاردن زمین و مقابله آسانتر با علفهای هرز این خواب مانعی برای سرکوبی این علف هرز و عاملی برای بقای آن در بانک بذر زمین زراعی است که امری نامطلوب می باشد لذا پژوهشی جهت تعیین فاکتورهای موثر براز بین بردن رکود بذر و بالا بردن درصدجوانه زنی یولاف وحشی انجام شد نتایج حاکی از عدم تاثیر تیمارهای خراش دهی و سرمادهی و کارایی تیمار اسید جیبرلیک همراه با تناوب دمایی و کاربرد نیترات پتاسیم بود.