سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم نصری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا جعفرنژادی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجید افیونی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

روی یکی از عناصر کمیاب ضروری است که نقش مهمی در تغذیه گیاه، جانوران و انسان دارد. امروزه کمبود روی به عنوان یکی از مشکلات اساسی سوء تغذیه انسان در دنیا شناخته شده است. با توجه به نقش کلیدی گندم در تغذیه انسان، این مطالعه به منظور بررسی وضعیت روی در خاک مزارع تحت کشت گندم استان خوزستان انجام شد. بدین منظور از تعداد ۱۰۰ مزرعه به روش وزنی نمونههای خاک و دانه گندم جمعآوری شد. غلظت روی کل، قابل جذب (قابل عصاره گیری باDTPA و روی موجود در دانه گندم اندازهگیری شد. نتایج نشان داد غلظت روی کل در۱۸ درصد از خاکهای مورد مطالعه کمتر از حد بحرانی ( ۳۰ میلیگرم در کیلوگرم) بوده و ۸۰ درصد از خاکها نیز دارای روی قابل جذب کمتر از حد بحرانی ( ۱ میلیگرم در کیلوگرم) میباشند. به علاوه با توجه به اینکه حد بحرانی کمبود روی جهت کیفیت در دانه گندم ۳۰ میلیگرم بر کیلوگرم بوده، حدود ۸۶ درصد از گیاهان کشت شده از این لحاظ دچار کمبود میباشند