سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم روحی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزرساری
رضا پورغلام –
علی گنجیان –
آمنه سجادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

تهاجم شانه دارMnemiopsis leidyi به دریای خزر یک پدیده مهم زیست محیطی است که اکوسیستم شکننده خزر را مورد تهدید جدی قرار داده است گسترش این مهاجم هم اکنون به نقطه بحرانی رسیده و با تغییر شبکه غذایی و ذخایر ماهیان پلاژیک صنایع شیلاتی را به مخاطره انداخته است کاهش سریع ترکیب گونه ای زئوپلانکتون درسالهای اولیه ورود این جانور درسال های ۸۱-۸۰ و افزایش برخی ازگونه های فیتوپلانکتون که مورد مصرف آبزیان این دریاچه قرار نمی گرفتند یکی از اثرات نامطلوب شانه دار فوق بوده است این جانورژلاتینی نه تننها برروی ترکیب گونه آبزیان پلانکتونیک بلکه برتراکم و زیتوده این موجودات اثرقابل توجهی گذاشت نتایج داده های سالهای ۸۹-۹۰ نشان داد که بلوم این شانه دارهمزمان با کاهش شدید تراکم و تنوع گونه ای مزوزئوپلانکتونها که موردتغذیه ماهیان پلاژیک که خصوصا کیلکا ماهیان شده است بیشترین میزان متوسط تابستان پاییز شانه دارد درسال ۱۳۸۱ به میزان ۱۱۴۸±۷۶۰ عدددرمترمکعب بوده گرچه میزان زیتوده شانه دار دراین مدت به میزان ۲۳/۳± ۲۳/۲ گرم درمترمکعب بوده ولی بیشترین میزان آن ۴۴/۳±۴۱/۵ گرم درمترمکعب درسال ۱۳۸۰ گزارش گردید.