سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده کمری – دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
حسین مهذی زاده – استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
مریم اسلام پناه – استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
آفاق مفتیان – دانشآموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد س

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه های غرب کشور انجام گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی، پیام نور، آزاد و علوم پزشکی غرب کشور(استان های ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان و کردستان) بوده که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی یک نمونه به حجم ۴۴۵ نفر از آنها انتخاب گردید. در این پژوهش داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که میزان روحیه کارآفرینی و مؤلفه ها ی آن در دانشجویان نمونه آماری در حد زیاد و میزان روحیه عملگرایی در آنان در حد خیلی زیادی می باشد. همچنین بین میزان روحیه کارآفرینی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنا داری وجود دارد و نیز بین میزان روحیه کار آفرینی در گروه های مختلف دانشجویان بر اساس نوع دانشگاه محل تحصیل تفاوت معناداری وجود ندارد.