سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل احمدی – کارشناس ارشد سنجش ازدور و GIS
باقر بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS
پرویز عبدی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
فرزاد بیات موحد –

چکیده:

رطوبت خاک یکی از مهمترین متغیرهای محیطی زمین و مرتبط با اقلیم شناسی سطح زمین هیدرولوژی واکولوژی به شمار میرود ارزیابی دقیق رطوبت خاک به خاطر پیچیدگی و پرهزینه بودن روشهای نمونه برداری میدانی مشکل بوده و همچنین تغییراتی که درمقیاس محلی درویژگیهای خاک زمین و پوشش گیاهی وجود ددارد تصمیم گیری درباره انتخاب نقاط نماینده را مشکل می سازد هدف این مقاله بررسی وضعیت رطوبت سطحی خاک درسطح استان کرمانشاه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS و شاخص TVDI می باشد نتایج نشان داد که درنقشه بدست آمده شاخص TVDI برای تاریخ ۱۰ خرداد قسمت اعظم استان دارای وضعیت خشک می باشد اما وضعیتخیلی خشک بیشتردرقسمت غرب و بطور پراکنده درشرق استان مشاهده می گردد اما درتاریخ ۹ تیر و ۱۱ شهریور بروسعت مناطق دارای وضعیت خیلی خشک افزوده شدهاست و از وسعتمناطق دارای وضعیت نرمال مرطوب و حتی خیلی مرطوب نیز کاسته شده است.