سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مطهره بارانی – کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی وضعیت رضایت مندی زناشویی وطلاق با توجه به ساختار قدرت در بین زنان شهر بندرعباسبوده است . جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش ، زنان رضایت مند از زندگی زناشویی و زنان متقاضی طلاق مراجعهکننده به دادگاه خانواده و مرکز کاهش طلاق شهر بندرعباس بوده است ،که روش نمونه گیری آن ها به صورت سهلالوصول ، شامل ۱۶۰ نفر که ۸۰ نفر متقاضی طلاق و ۸۰ نفر رضایت مند بوده اند . برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ساختار قدرت و عزت نفس و شاخص رضایت زناشویی استفاده شد . نتایج نشان داد ، که تفاوت معناداریبین ساختار قدرت زنان متقاضی طلاق و رضایت مند در سطح P<0/001 وجود دارد، هم چنین ، تفاوت معناداری بینعزت نفس زنان متقاضی طلاق و رضایت مند در سطح P<0/001 وجود دارد. تحلیل ها حاکی از عدم تفاوت معنی داربین متغییرهای تحصیلات ، اشتغال ، مدت ازدواج زنان متقاضی طلاق و رضایت مند بود و هم چنین بین عزت نفسزنان شاغل متقاضی طلاق و رضایت مند تفاوت معناداری مشاهده نشد . نتایج نشان دادند که هرچه ساختار قدرتمشارکتی باشد رضایت زناشویی بیشتر است و هرچه ساختار قدرت به سمت مرد سالاری پیش می رود تقاضای طلاقنیز افزایش می یابد.