سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم مولایی آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
محمود علی محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
غلامرضا جاهد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اکبر گلدسته – عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

وجود سودوموناس آئروژینوزا بعنوان پاتوژن الیگوتروف و فرصت طلب و شاخص مدیریت فرایند در تولید نشان دهنده آلودگی آب در مشا یا درطول فرایند بطری پرکنی است هدف این مطالعه بررسی شرایط دمایی و زمانی موثر در رشد و بقای سودوموناس آئروژینوزا در آب بطری شده در طی حمل و نگهداری می باشد مطالعه ازنوع مداخله ای بوده و در سال ۸۹ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت بعد از تهیه سوسپانسیون میکروبی غلظت آن با محلول های استاندارد مک فارلند انطباق داده شد و مقدار مورد نیاز جهت حداقل غلظت ۲ ۱۰ در بطری ها تلقیح شد نمونه ها در شرایط دمایی ۴، ۲۰ و ۳۷ درجه و در روزهای ۰، ۳، ۷، ۱۴ ، ۲۸و۵۰ قرار داده شدند با روش فیلتراسیون غشایی غلظت باکتریها در زمان های مختلف پس ازتلقیح و با استفاده از محیط های کشت مختلف و آزمایش های تاییدی بررسی شدند داده ها با آزمونهای آماری ناپارامتری در SPSS تحلیل شد تعداد باکتری تا روز سوم افزایش و پس از آن کاهش یافت دمای اتاق تاثیری در کاهشباکتری ها تا روز ۵۰ نسبت به ابتدا مطالعه نداشت دماهای بالا نگهداری مانندداخل خودرو، کیف و غیره درفصول گرم سبب افزایش رشد و بقایای سودوموناس شده و دماهای پایین باعث کاهش آن میشود