سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصوره دهقانی – استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فیاض تکس – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شیر
سید حمید رضا طباطبایی – عضو هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی ش

چکیده:

آب آشامیدنی سالم از نخستین حقوق انسانهاست که تامین آن باید جزء مهمترین اولویتهای هر جامعه قرار گیرد. طبق استاندارد ۸۰۴۴ ISO خوردگی، بر هم کنش فیزیکو شیمیایی بین فلز و محیط اطراف است که نتیجه آن تغییر خواص فلز بوده و در نتیجه صدماتی به فلز، محیط پیرامون و یا سیستمهای فنی که در آن شرکت دارند می گردد. هزینه های مربوط به خوردگی در سیستم های آب آشامیدنی و شهرها بسیار هنگفت و قابل توجه است و موجب کاهش طول عمر لوله ها و فساد آنها می گردد. این تحقیق به منظور بررسی وضعیت رسوب گذاری و خوردگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز با استفاده از شاخصهای لانژلیه و رایزنر به صورت مطالعه توصیفی – مقطعی در فصلهای تابستان و پائیز با انجام نمونه برداری از چاهها و نقاط مختلف شبکه توزیع به تعداد ۱۱۸ صورت گرفت و پارامترهای دما ، PH ، قلیائیت کل، سختی کلسیم و کل جامدات محلول در نمونه های برداشت شده مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بدست آمده از محاسبه این شاخصها نشان داد که متوسط مقدار شاخصهای لانژلیه و رایزنر در آب این شهر به ترتیب ۰/۴۱۷ (تمایل به رسوب گذاری جزیی) و ۶/۶۹ ( بیانگر متعادل بودن آب ) می باشد . نتایج ارائه شده بر اساس شاخص لانژلیه نشان می دهد که ۹۵ درصد از کل نمونه های اخذ شده رسوب گذار هستند هر چند که بر اساس شاخص رایزنر ۸۲/۲ درصد دارای وضعیت متعادل و فقط ۱۱/۹ درصد از کل نمونه ها دارای وضعیت خورندگی ناچیز بودند. قابل ذکر است که با افزایش یا کاهش میزان بارندگی و در نتیجه تغییر در غلظت نمک های محلول و هر یک از پارامترهای موثر در این شاخصها، وضعیت آب مورد نظر تغییر خواهد کرد.