سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،
پرویز غضنفری – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، واحد قز

چکیده:

حوضه آبخیز باغکمش دارای مساحتی برابر۹۳/۸۳ کیلومتر مربع و در خاور تهران واقع شده است. این حوضه آبخیز شامل ۹ زیر حوضه است. سازندهای گوناگونی مربوط به دوران میانهزیستی و نوزیستی در این حوضه وجود دارد. واحد -های آذرین قدیمیترین و رسوبات آبرفتی کواترنر جوانترین نهشتههای حوضه مورد مطالعه هستند. هدف از این مطالعه بررسی رسوبات آبراههای حوضه است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این مطالعه ابتدا از سرشاخههای اصلی هر آبراهه، خروجی و محل تغییر لیتولوژی ها نمونهبرداری شد و پس از انجام دانهبندی و رسم نمودارهای مربوطه پارامترهای آماری مانند میانگینMZ)انحراف معیارترسیمیجامع (جورشدگیб۱ و کجشدگی ترسیمیSKGوکشیدگیKG) محاسبه شد. به علاوه مطالعات سنگشناسی آنالیز مقاطع نازک در هر زیر حوضه انجام شد و در نهایت نقشهی فرسایشپذیری سازندها تهیه شد. با مطالعات حاصل از رسوبشناسی و پارامترهای آماری مشخص گردید که اکثر نمونهها دارای میانگین مثبت و جورشدگی در تمام زیرحوضهها بد و کجشدگی در تمام حوضه نزدیک به متقارن تا بسیار ریز (کجشدگی مثبت) هستند. در نهایت کاهش ناگهانی سرعت جریان باعث تهنشینی دانههای ریز در کنار دانه – های درشت شده است