سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پیرو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، واحد شوشتر
مهدی قمشی – استاد گروه سازه های آبی و عمران آب، دانشگاه شوشتر
ابراهیم نوحانی – استادیار گروه سازه های آبی، دانشگاه دزفول
مسعود روانسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، واحد شوشتر

چکیده:

یکی از اهداف مهم علم مهندسی رودخانه، برآورد میزان رسوبات و محاسبه توان حمل رسوبات رودخانه ای است. در این مقاله یک بازه از رودخانه بشار واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد بطول ۲۵ کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در مقاطع مختلف رودخانه نمونه برداری صورت گرفت. جهت تحلیل و بررسی مکانهای مناسب جهت برداشت مصالح از هیدروگرافهای ۲ ساله و ۲۵ ساله استفاده شد. به منظور انجام شبیه سازی پس از تهیه اطلاعات پایه، نظیر اطلاعات مربوط به شکل هندسی رودخانه، ضرائب زبری مقاطع مختلف، اطلاعات مربوط به مواد رسوبی و دانه بندی رسوبات معلق و بستر رودخانه، اطلاعات مربوط به هیدرولوژی رودخانه و شرایط مرزی هیدرولیکی پایین دست سیستم، رسوب رودخانه در طی مسیر با استفاده از مدل HEC-RAS برآورد گردید. نتایج نشان داد که چنانچه بستر رودخانه نسبت به عمل فرسایش مقاوم باشد، در آنصورت بدنه رودخانه شروع به ریزش کرده و باعث تعریض رودخانه خواهد شد. محاسبه و تعیین حجم متوسط رسوب خروجی از رودخانه در مقاطع مختلف با استفاده از این مدل قابل محاسبه می باشد. با توجه به حداکثر عمق مجاز برداشت مصالح و در نظرگیری عرض رودخانه، طول و محل برداشت مصالح رودخانه ای برای کارگاه های شن و ماسه، قابل تعیین می باشد.