سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی پور – استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
معصومه فتح الهی – دانشجوی گروه منابع دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

اندازه گیری رسوب حوزه های آبخیز در ایستگاههای رسوب سنجی یکی از معیارهای شناخت وضعیت انتقال رسوب از بالا دست حوزه های آبخیز می باشد تا با استفاده از این شناخت راهکارهای اساسی برای جلوگیری از فرسایش و انتقال رسوب به دریاچه سدهای مخزنی انتخاب شوند دراین راستا حوزه آبخیز نوژیان در جنوب شرقی خرم آباد به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید تا با استفاده از داده های اندازه گیری شده آن درطول دوره آماری نوع توزیع فراوانی انتخاب و مقادیر رسوب در دوره بازگشت های مختلف براورد شود دراین تحقیق آمار رسوب سالهای آبی ۳-۱۳۴۲ لغایت ۲-۱۳۷۱ با استفاده ازنرم افزار مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و این نتیجه اثبات شد که داده های اندازه گیری شده رسوب در طول دوره آماری مذکور از توزیع لوگ پیرسون نوع ۳ تبعیت می کنند زیرا میانگین انحراف نسبی آن از سایر توزیع های اماری مورد استفاده نرمال، لوگ نرمال، لوگ نرمال سه متغیره، لوگ پیرسون نوع ۳ گمبل و گاما کمتر بود در مرحله بعدی با توجه به دبی آب میزان رسوب معلق برحسب تن در روز محاسبه و با ایجاد همبستگی بین دبی آب و دبی رسوب و ترسیم منحنی سنجه رسوب مقادیر رسوب در طول دوره آماری محاسبه شدها ست.