سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر طهماسبی پور – استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
ریحانه بارانی بیرانوند – دانشجوی مقطع کارشناسی جنگلداری دانشکده کشاورزی دانشگاه
سید سجاد سهرابی –

چکیده:

برنامه ریزی و مدیریت اراضی مناطق خشک و نیمه خشک بدون شناخت وقوع پدیده های خشکسالی فاقد نگرش سیستمی می باشد دراین راستا یکی از روشهایی که برای تعیین دوره های ترسالی و خشکسالی کاربرد گسترده ای دارد روش زنجیره مارکف استدراین تحقیق سه ایستگاه سینوپتیک در استان گیلان شهرهای رشت انزلی استارا انتخاب و در یک دوره اماری ده ساله با استانه ۰/۱ میلی متر بارندگی در ماه با استفاده از روش زنجیره مارکف مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند سپس احتمال پیشامدهای متوالی ماههای بارانی و غیربارانی امکان و فراوانی وقوع ماههای خشک و تر طول ایام بارانی و غیربارانی مورد انتظار برای ماههای مختلف برای هریک سالهای دوره اماری ایستگاههای سینوپتیک رشت بندرانزلی استارا مشخص شده است به طوری که در ایستگاه سینوپتیک رشت در سال ۷-۷۶ میزان P00 در حدود ۸۰ درصد حداکثر و درایستگاه سینوپتیک استارا درحدود ۶۶ درصد حداقل بوده است