سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

آرش مزبانی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی ومدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره ش

چکیده:

در این پژوهش جهت بررسی شرایط رویشگاهی بلوط ایرانی Quecus Persicaدر سه دامنه ارتفاعی پایین بند ،میان بند ، وبالا بند ۶۰۰-۱۸۰۰ متراز سطح دریا) دربخشی از شیب شمالی جنگلهای استان ایلام( شهرستان دره شهر) رویشگاهی به مساحت ۳۰۰ هکتار از این جنگل ها در منطقه کبیر کوه انتخاب گردید. سپس به صورت تصادفی سیستماتیک تعداد ۱۵۰ قطعه نمونه به مساحت ۲۵۰۰ متر مربعی در سه دامنه مورد مطالعه پیاده شد. درداخل هر پلات فاکتور های کمی وکیفی درخت شامل( قطر برابر سینه ، تعداد پایه های قطع شده ،تعداد زاداوری ، وضعیتآفت زدگی و سلامت ) را در فرمهای آماری تهیه شده ثبت گردید. ،در نهایت با استفاده از نرم افزار Excel، spss و روشهای آماری مربوطه اقدام به تجزیه تحلیل داده ها نمودیم . نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین فاکتور قطر برابر سینه مشاهده نگردید و قطر درختان در سه دامنه مورد بررسی شده (بالا بند – میانبند – پایین بند ). در طبقه قطری ۱۵ سانتیمتری ۱۲/۵ -۱۷/۵ سانتی متر) قرار دارد. فقط وضعیت شاخه زادی درختان در دامنه پایین بند به نسبت بیشتر از دو دامنه میان بند وبالا بند بوده است که دلیل آنرا می توان در وجوددرصد بالای پایه های قطع شده ودخل وتصرف های انسان در این دامنه دانست.همچنین در سال گذشته به دلایل مختلف فیزیولوژیکی واقلیمی، نوعی آفت پوستخوار بنام سوسک چوبخوار وپوستخوار ، تنه درختان این منطقه را دچار خسارت نمود که ما نیز مطالعه ای را دراین زمینه در سه دامنه انجام دادیم که ملاک شمارش ودرجه بندی درختان آفت زده را علایم ظاهری که بر روی تنه درختان بچشم می خورد قرارگرفته است .که بر اساس این مطالعه درختان منطقه پایین بند با آمار ۴۳ % بیشترین وضعیت آفت زدگی را نسبت به دو منطقه دیگر داشت است .به عبارتی دیگر حضور آفت در این منطقه خسارت بیشتری را نسبت به دو دامنه دیگر وارد نموده که دلیل آنرا در خصوصیات فیزیولوزیکی،فنولوزیکی درختان از قبیل زودتر جوانه زدن ، خصوصیات فیزیولوزیکی حشره،قطع ،تخریب وچرای دام بیشتر باید جستجو نمود