سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی دانشکد
مهدی ولی پور – کارشناس ارشد انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

بدون شک خوردگی در بتن مسلح مهمترین عامل تخریب سازه های بتنی در مناطق خورنده از جمله خلیج فارس است. این کاهش عمر مفید سالیانه خسارات مالی هنگفتی به اقتصاد کشور وارد می کند. بنابراین بررسی و شناخت رفتار بتن در چنین محیط های به بهبود دوام بتن و کاهش این خسارات منجر خواهد شد. در این تحقیق، با استفاده از روش های پتانسیل نیم پیل و جریان ماکروپیل روند خوردگی در آزمونه های بتنی مسلح حاوی میکروسیلیس ۵، ۷/۵ و ۱۰ درصد جایگزینی) واقع در شرایط رویارویی جزرومدی در محیط خلیج فارس در بلند مدت بررسی و با آزمونه شاهد مورد مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله، دو روش مورد استفاده انطباق قابل قبولی در روند بررسی خوردگی داشته اند . همچن ین استفاده از میکروسیلیس موجب تعویق در زمان آغاز خوردگی شده است.