سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژده پلیمی – کارشناسی ارشد جغرافیا،گرایش اقلیم شناسی

چکیده:

خشکسالی پدیده ای است که ناشی از نوسانات آب و هوایی می باشد که شدت و فراوانی آن تا حدود زیادی به موقعیت جغرافیایی محل بستگی دارد و در نتیجه ی کاههش میزان بارندگی اتفاق می افتد. برای ارزیابی این پدیده شاخص های مختلفی وجود دارد،شاخص های خشکسالی در واقع بیان کننده حدود طبیعی خشکسالی های رخداده در دوره های زمانی هستند تا امکان ارزیابی آن را در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی ممکن سازند .در این تحقیق به منظور بررسی دقیق و کمی سازی خشکسالی و ترسالی ایستگاههای بهبهان و هندیجاناز شاخصz نرمال و میانگین متحرک استفاده شده است که با استفاده از این شاخص می توان وضعیت و درصد وقوع خشکسالی های متعددی را در ایستگاه های مطالعاتی بررسی و ارزیابی نمود.نتایج بدست آمده نشان می دهد که هنگام استفاده از میانگین متحرک، میانگین ۳ ساله تناوب بیشتری را در هر ۲ ایستگاه نشان می دهدوبهبهان دارای دوره های خشک و تر بیشتری نسبت به بهبهان است. نتایج شاخصz نرمال نشان از برتری تعداد دوره های خشک هندیجان( ۱۴ دوره)نسبت به بهبهان و برتری دوره های ترسال بهبهان( ۱۵ دوره)نسبت به هندیجان می باشد.