سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیروس شمشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنع
سحر غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهرا
خبات محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنع
سعید سلطانی – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اص

چکیده:

خشکسالی از بلایای طبیعی است که همه ساله بخش‌های وسیعی از کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تاکنون تعاریف بسیارى از پدیده خشکسالى ارائه شده، اما هرکدام از این تعاریف دیدگاه خاصى را مد نظر داشته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نمایه‌های مختلف خشکسالی مبتنی بر بارش (SPI،SIAP ،RAI ،DPI ،PNPI ) به منظور شناخت و طبقه‌بندی ترسالی‌ها و خشکسالی‌های شهرستان کرمانشاه و تعیین ویژگی‌های آماری آن انجام گرفته است که نتایج بدست آمده از این نمایه‌ها به ترتیب به شرح زیر می‌باشد: در نمایه PNPI، ۶۰% وضعیت نرمال برابر با ۳۶ سال، ۲۱٫۷% وضعیت نرمال(۱۷ سال)، خشکسالی ۱۸٫۳%(۱۱سال)؛ نمایه SIAP، ۲۸% (۱۷سال) نرمال، ۴۲%(۲۵ سال) خشکسالی، ۳۰%(۱۸سال) ترسالی؛ نمایه SPI، ۷۲%(۴۲سال) وضعیت نرمال، ۱۵%(۹ سال) خشکسالی، ۱۳%(۸ سال) ترسالی؛ در نمایه DPI ، ۳۶٫۶%%(۲۲سال) وضعیت نرمال، ۳۱٫۷%(۱۹ سال) خشکسالی، ۳۱٫۷%(۱۹ سال) ترسالی و در نهایت نمایه RAI ، ۱۶٫۶%(۱۰ سال) وضعیت نرمال، ۴۸٫۴%(۲۹ سال) خشکسالی،۳۵%(۲۱ سال) ترسالی به وقوع پیوسته است.