سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
منوچهر نمیرانیان – استاد گروه جنگلداری دانشگاه تهران
محمود زبیری – استاد گروه جنگلداری دانشگاه تهران
لقمان قهرمانی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه کردستان

چکیده:

جنگلهای زاگرس جزو مهمترین اکوسیستمهای جنگلی کشور به لحاظ اکولوژیک و اقتصادی هستند.وضعیت مشخصههای کمی وکیفی درختان بازتابی از سازگاری گونههای درختی با شرایط میباشد. از عوامل مؤثر بر وضعیت کمی و کیفی مشخصههای درختان میتوان به ارتفاع از سطح دریا اشاره کرد. با هدف بررسی وضعیت مشخصههای کمی و کیفی گونههای درختی نسبت به ارتفاع از سطح دریا، مقایسه و تعیین دامنه ارتفاع از سطح دریا مناسب که درختان این جنگلها بیشترین مشخصه کمی و کیفی و تنوع را داشته باشند، جنگل سامانه عرفی روستای بلکه در بخش آرمرده شهرستان بانه جهت مطالعه انتخاب شد. از دادههای آماربرداری صد در صد جنگل بلکه استفاده شده، منطقه آماربرداری شده ۴۰ هکتار بوده، که به قطعات نمونه۲۵×۲۵ متر تبدیل و جمعاً تعداد ۶۴۸ قطعهنمونه برداشت شد. در هر قطعه نمونه مشخصههای ارتفاع از سطح دریا، گونه، قطر برابر سینه، ارتفاع، ارتفاعتاج، ارتفاعتنه و قطر بزرگ وکوچک تاج، مبداء درختان و وضعیت تقارن فرم درخت آماربرداری شد. منطقه فوق به ۴ طبقه ارتفاع از سطح دریا : طبقه ۱، کمتر از۱۳۰۰ ، طبقه ۲ ۱۵۰۰-۱۳۰۰ ، کلاسه ۳ ۱۷۰۰-۱۵۰۰ و و طبقه ۴ بیشتر از ۱۷۰۰ متر از سطح دریا تقسیم، جهت آنالیز دادهها از نرمافزارSPSS16 و جهت بررسی اختلاف بین میانگین مشخصههای فوق در طبقات ارتفاع از سطح دریا از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن استفاده شد.