سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه نوروزی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان
محمدهادی مهدی نژاد – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان
علی ظفرزاده – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان
یوسف دادبان شهامت – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

توسعه صنایع و ازدیار مواد زائد جامدبحرانهای عظیمی در جوامع بشری بهوجود آورده است بسیاری از صنایع عامل انتشار آلودگیهای جدید و آلاینده های سرطان زا و سمی در محیط زیست هستند لذا شنخت وضعیت موجود گامی اساسی در جهت اعمال شیوه های درست جمع آوری دفع و دفن پسماندهای صنعتی می باشد پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه تعداد ۵۰ کارخانه فعال شهرک صنعتی آق قلا بودند که بروش سرشماری انتخاب شده و با توجه به اهداف مطالعه بوسیله پرسشنامه و با حضور در واحدهای صنعتی اطلاعات لازم جمع آوری گردید. تعدادصنایع فعال ۵۰ مورد وکارگران مشغول ۱۱۴۳ نفر میب اشد کل پسماندهای تولیدی ماه ۲۱۸۰۵kg که به تفکیک زباله خانگی ماه ۷۹۱۰۳۶/۲۸%kg و صنعتی ماه /۱۳۸۹۵kg 63/73% می باشد زباله خطرناک ترین تولیدی در کل این واحدها ماه ۸۳۳۷kg میباشد مهمترین روش دفع زباله شام لجمع آوری توسط ماشین های شهرداری ۴۵% و دفن درمحل زباله شهری آق قلا می باشد با توجه به نتایج فوق و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست برقراری یک سیستم مدیریت مناسب جهت ساماندهی پسماندهای صنعتی کارخانجات شهرک صنعتی آق قلا امری ضروری می باشد.