سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالایمان عموئی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
قاسمعلی عمرانی – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه اصغرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

این پژوهش که بصورت پرسشنامه انجام گردیده درپی آن است که یک تصویر کلی از وضعیت جمع آوری نگهداری حمل و دفع نهایی پسماند در بیمارستانهای استان خوزستان ارایه نماید مشخصات عمومی بیمارستانها و نیز اطلاعات لازم در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی از طریق مصاحبه با مدیر بیمارستان جمع آوری گردید. علاوه براین اطلاعات مشاهدات شخصی پرسشگران نیز ملاک ارزیابی دراین مطالعه قرارگرفت کل تخت های اشغال شده ۴۳۱۹ بوده که میانگین آن درهر بیمارستانی ۱۰۸ تخت و درهر بخش ۱۹ تخت بدست آمد ۹۲/۵ درصد از بیمارستانها از ظروف پلاستیکی جهت نگهداری زباله دربخشها استفاده نموده و حمل زباله از بخش ها به جایگاه موقت نیز در ۵۷/۵ درصد از بیمارستانها توسط کارگران خدماتی و با دست انجام میگیرد. کلیه مراکز درمانی مورد نظر دارای جایگاه موقت زباله بوده که درحدود نیمی از بیمارستان ها فاصله جایگاه موقت تا بخشها کمتر از ۲۰ متر می باشدمدت زمان نگهداری زباله درجایگاه موقت دراکثر بیمارستان ها ۶۰ درصد درحدود ۲۴ ساعت بوده است در ۶۵ درصد از مراکز زباله بیمارستانی همراه با زباله های شهری و در ۲۰ درصد تلنبار و سوزانیدن درمحوطه بیمارستان و در ۱۵ درصد توسط زباله سوز از بین می روند. در ۴۵ درصد از مراکز درمانی زباله سوز وجود داشته که تنها در ۳۳/۳۳ درصد از آنها اینگونه دستگاه قابل استفاده بوده است.