سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مقداد پیر صاحب – دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه
سید محمد عزیزی – دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش
تارخ خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

چکیده:

امروزه تولید انواع مواد زاید جامد در شهرها و روستاها و بروز انواع سازگاریهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به آنها، مشکلات عدیدهای در زمینه جمعآوری، حمل ونقل، پردازش و دفع برای مدیریتهای خدمات شهری و تولید کنندگان این مواد بوجود آورده است. این مطالعه که به صورت توصیفی- مقطعی انجام گرفت، وضعیت جمع و دفع مواد زاید شهر کامیاران مورد بررسی قرار گرفت. جمعآوری دادهها از طریق مشاهده نحوه جمعآوری و دفع زباله در شهر کامیاران و رفتن به شهرداری و مصاحبه با مسئولان اداری و تهیه عکس از محلهای جمعآوری و دفع زباله و تکمیل چک لیست و نیز آنالیز فیزیکی زباله شهر انجام گرفت. بر این اساس وزن زباله تولید ی روزانه کامیاران ۴۱۰۰۰ کیلوگرم و سرانه تولید آن برابر ۷۸۸ گرم در روز میباشد. متوسط چگالی و رطوبت زبالههای تولیدی به ترتیب: ۳۸۹kg/m3 و ۵۵/۶% برآورد شد. هزینه لازم برای جمع و دفع هرکیلوگرم زباله ۱۴۹/۴ ریال و هزینه سالیانه به ازای هر نفر از ساکنین شهر ۴۳۰۵۸/۱ ریال برآورد گردید. بررسیها و مشاهدات نشان داد که سیستم جمعآوری و دفع نهایی زباله غیر بهداشتی بوده و بازیافت آن از مبدا تولید وجود ندارد. از طرف دیگر غیر از دفن بهداشتی، روش دیگری برای دفع نهایی (همانند: زبالهسوزی – کمپوست کردن) وجود ندارد. با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت که بهبود شرایط جمعآوری و دفع زباله در شهرها مستلزم در دست داشتن منابع کافی از لحاظ مالی و همکاری آگاهانه مردم، بهبود کیفیت ماشین آلات و احداث کارخانه های کمپوست، استقرار زباله سوزها در بیمارستانها و بهرهوری از مدیریت نوین و علمی مربوط به سیستم یکپارچه جمع آوری، حمل و نقل و دفع بهداشتی مواد زائد جامد است.