سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهربانو میمنی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت زاهدان ودانشجوی کارشناسی ارشد مهندس
ادریس بذر افشان – دکترای بهداشت محیط، استادیاروعضوهیات علمی دانشکده بهداشت زاهدان
علیرضا حسینی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان
عبدالحمید بزرگ زاده – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت سراوان

چکیده:

درشهر سراوان طی سال های اخیر توجه خاصی به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی وپسماندهای تولیدی درمراکز بهداشتی درمانی شده که از این میان مراکز بهداشتی دولتی، باتوجه به پایین بودن درصد پسماندهای عفونی(خطرناک)، وضعیت مطلوبی از نظر مدیریت پسماندها نسبت به مراکز درمانی خصوصی و بیمارستان هاداشته که جهت موفقیت کامل برنامه همچنان نیاز مند اعمال برنامه صحیح مدیریت پسماند می باشند ۰که دراین خصوص قدم نخست شناخت کمی و کیفی پسماند تولیدی می باشد. درمطالعه حاضر ۳۸ مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت سراوان با توجه به اینکه جهت ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی، کل جمعیت شهری را پوشش می دهند به عنوان نمونه انتخاب شد ۰ سپس تیم آنالیز کننده ضمن آموزش ، جهت اجرای طرح به منظور تعیین مقادیر کمی وکیفی کل پسماندهای تولیدی به مدت یک سال دعوت به همکاری شدند ۰ این تیم در طول یک سال ، دوبار درهرماه در مراکز منتخب اقدام به تفکیک ، توزین وآنالیز کمی وکیفی کل پسماندهای تولیدی درهر مرکز نمود ۰ نتایج مطالعه نشان داد که میانگین وزنی کل پسماندهای تولیدی،میانگین وزنی پسماندهای عفونی(خطرناک)،میانگین وزنی پسماندهای عمومی (شبه خانگی ) ومیانگین وزنی زائدات نوک تیز و برنده ،به ترتیب : ۴/۸۵ , ۰/۸۳ , ۳/۳۵ , و ۰/۶۷ برحسب kg/day در مراکز شهری، و ۱/۰۰ و ۰/۰۵ و ۰/۸۰ و ۰/۱۴ . ( kg/day ) برای مراکزبهداشتی درمانی روستایی می باشد. میانگین وزنی کل پسمانده ای تولیدی , میانگین وزنی پسماندهای عفونی (خطر ناک ) , میانگین وزنی پسماندهای عمومی ( شبه خانگی ) ومیانگین وزنی زائدات نوک تیز و برنده درمراکز شهری بیشتر از مراکز روستایی بود. ۱۷ % میانگین وزنی کل پسماند های شهری مربوط به پسماندهای عفونی (خطر ناک ) ، ۶۹ % پسماندهای عمومی ( شبه خانگی ) و ۱۴ % پسماند زائدات نوک تیز و برنده بود.نتایج به دست آمده در روستا نیز نشان داد که از میانگین وزنی کل پسماندها: ۵% مربوط به پسماندهای عفونی (خطر ناک ) ، ۸۰ % پسماندهای عمومی ( شبه خانگی ) و ۱۵ % پسماند زائدات نوک تیز و برنده می باشد.که نتایج حاصله از نظر فراوانی در شهر و روستا مشابه بود. آنالیز پسماندهای عفونی – خطرناک نشان داد که به ترتیب بیشترین درصد وزنی مربوط به شیشه , پلاستیک , اجزاء نوک تیز و برنده , منسوجات , کاغذ و کارتن , متفرقه ( شامل سایر زائدات ) و مایعات می باشد ۰ آنالیز اجزاء فیزیکی پسماندهای عمومی ( شبه خانگی) نشان داد که به ترتیب بیشترین درصد وزنی مربوط به کاغذ وکارتن , پسماند غذایی , زائدات متفرقه , پلاستیک , منسوجات , مایعات , شیشه وفلزات می باشد ۰ نتایج حاصل از مطالعه مقادیر کمی و کیفی پسماندها , اختلاف معنی داری را با نتایج سایر مطالعات مشابه در ایران و سایر کشورها نشان داد ۰ براساس یافته های این مطالعه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان سراوان مطلوب بود ولی با توجه به مسائل ومشکلات زیست محیطی موجود در شهر , اجرای برنامه جدا سازی پسماند های عفونی – خطرناک از پسماندهای عمومی ( شبه خانگی ) آنالیز کمی و کیفی پسماندهای تولیدی در کل مراکز بهداشتی درمانی , کلینیک ها , مطب ها و مراکز مشابه , ارائه برنامه صحیح مدیریت پسماند با نظارت کارشناسان آگاه و الزام مراکز فوق الذکر به اجرای کامل دستورالعمل های مربوطه یکی از ضروری ترین گام های لازم جهت کاهش مشکلات بهداشتی و زیست محیطی و همچنین هزینه های مدیریت پسماندها در شهر ستان سراوان می باشد