سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسد جلینی – کارشناس ارشد و مسئول اداره جنگلداری

چکیده:

ا زمدتها قبل که منطقه گلیداغ و مناطق همجوار آن مورد شناسایی قرارگرفت و ضع مستعد اب و هوای مناسب آن برای کاشت گونه کاج الداریکا به لحاظ وجود توده دست کاشت ۲۰ ساله موجود در منطقه توجه نگارنده را جلب نمود و بر آن شد که بررسی از وضعیت فعلی این گونه در این منطقه و مقایسه آن با توده همسال دست کاشت کاج الداریکا درمنطقه اق امام ازاد شهر صورت گیرد که بیشتردر این مقاله سعی می شود جز در چند مورد بررسی لازم در منطقه گلیداغ را تشریح نماید. برای دستیابی به اهداف مورد مطالعه بررسی هایی در زمینه های پدولوژی – ژئولوژی تهیه جدول حجم دو عامله رویش سالیانه – جنگل شناسی و خواصهای چوبی این گونه صورت گرفت . پس از انجام عملیات مساحتی ونقشه برداری در محدوده رویشگاههای فوق الذکر و بهمنظور کسب نتایج علمی مستند از یک سو و افزایش دقت از سوی دیگر از هریک از دو رویشگاه نمونه برداری به روش منظم تصادفی و با شدت ۵۰% انجام گرفت و سعی شد که حالت تصادفی آن رعایت گردد. بدین ترتیب هرقطعه نمونه ۰/۱ هکتاری بدست امده حالت تصادفی و سیستماتیک داشته و کسب براورد بدون خطا از پارامترهای جامعه امکان پذیر خواهد بود.