سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مجید رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان استادیار
سعید عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه ماشینهای کشاورزی
محسن حنیفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه ماشینهای کشاورزی

چکیده:

لازم است توان تراکتوری موجوددر هر منطقه بتوان نیاز کشاورزی آن را در پرتراکم ترین مقطع زمانی از فصل زراعی از نظر عملیات ماشینی برطرف نماید. در این مطالعه شاخص ظرفیت اجرایی توان تراکتوری که از شاخصهای کاربردی برآورد وضعیت توان تراکتوری است برا یمناطق مختلف استان قزوین تعیین و بررسی گردید. بررسی نتایج نشان داد کلیه شهرستانهای استان به استثنای شهرستان ابیک دارای کمبود ظرفیت اجرایی انجام عملیات مکانیزه در مقطع زمانی با بیشترین تراکم عملیاتی می باشند ظرفیت اجرایی توان تراکتوری استان به میزان ۲۹۳۴۹ اسب بخار کمبود نشان داد. از این رو اگر متوسط توان هر دستگاه تراکتور برابر ۷۵ اسب بخار فرض شود لازم است که به تعداد ۳۹۰ دستگاه تراکتور با ت وان ۷۵ اسب بخار به تراکتورهای استان اضافه شده و براساس میزان کمبود هر شهرستان بین آنها توزیع گردد.