سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا بصیری – استادیار گروه جنگلداری مجتمع آموزش عالی بهبهان
مسلم ارمندی – دانشجوی کارشناسی جنگلداری مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

تنوع گونه ای به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی در اکولوژی خصوصا اکولوژی پوشش گیاهی مطرح می باشد و به عنوان شاخصی برای تعیین توان اکولوژیکی اکوسیستم های جنگلی، مقایسه آنها و ارزیابی در زمان و مکان سودمند است. هدف از این تحقیق ارزیابی وضعیت تنوع زیستی منطقه از طریق توصیف نمودارهای ویتاکر می باشد. در این بررسی از روش آماربرداری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. در این مطالعه از روش های ترسیمی مدل های وفور رتبه ای برای نشان دادن نحوه ی توزیع افراد گونه ها در منطقه مورد مطالعه استفاده گردید. نتایج نشان داد که وضعیت چیرگی و یکنواختی برای کل منطقه در حد متوسطی می باشد.