سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید گل محمدی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مهرزاد مستشاری(محصص) – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
محمد پیله فروش – کارشناس ارشد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین

چکیده:

زیتون یکی از مهمترین محصولات منطقه طارم سفلی استان قزوین می با شد ولی میزان پایین کیفیت و عملکرد محصول، وسال آوری از مشکلات فعلی در باغات بوده که یکی از دلایل این امر عدم تغذیه ی اصولی می باشد. لذا برای بررسی دلایل این مشکلات ارزیابی وضعیت تغذیه ای باغهای تجاری موجود امری ضروری و انکار ناپذیر بود. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت تغذیه ای باغهای زیتون رقم زرد استان با استفاده از روشهای تجزیه خاک، گیاه و مشاهده علائم ظاهری و بررسی رابطه آن با عملکرد و خصوصیات کیفی میوه بود تا بتوان بر اساس آن نسبت به شناسایی مشکلات تغذیه ای آنها اقدام و راهکارهای حل مشکلات موجود را ارائه نمود. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل آماری نشان میدهد که انجام مدیریت صحیح در باغات زیتون علاوه بر افزایش کیفیت میوه، میزان عملکرد محصول هر درخت را بطور متوسط تا ۱۱ کیلوگرم افزایش داد . همچنین بر اساس عملکرد محصول و خصوصیات کمی و کیفی میوه ، باغهای مطالعه شده به سه گروه: الف– باغ با مدیریت مطلوب با میانگین عملکرد ۱۳۰ کیلو گرم در درختان تیمار و ۱۲۶/۲۳ کیلوگرم در درختان شاهد، ب – مدیریت متوسط میانگین عملکرد ۸۳/۷ کیلو گرم در درختان تیمار و ۷۵/۳۷ کیلوگرم در درختان شاهد و ج – مدیریت ضعیف بامیانگین عملکرد ۴۸ کیلوگرم در درختان تیمار و ۳۳/۲۵ کیلوگرم در درختان شاهد ، گروه بندی گردید. در نهایت با بررسی عناصر غذایی موجود در در باغات دستورالعمل مدیریت علمی تغذیه درختان زیتون ارائه شد.