سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
تورج خوش زمان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ولی ربیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

کشت و تولید انگور در خدابنده استان زنجان، همانند سایر مناطق ایران حائز اهمیت است. در اکثر تاکستان ها اصول صحیح باغداری از جمله استفاده متعادل از کودها رعایت نمی شود. لذا تغذیه بهینه تاکستان های موجود برای دستیابی به حداکثر تولید ضروری است و در این راه ارزیابی وضعیت تغذیه تاکستان ها و ارائه فرمول صحیح کودی نقش مهمی دارد. در حال حاضر برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای از آزمون خاک استفاده می شود اما مطالعات نشان می دهد که بین آزمون خاک و برگ در باغ ها رابطه کمی وجود دارد. بدین منظور مطالعه ای در تاکستان های شهرستان خدابنده انجام شد. نمونه ها در مرداد ماه و از برگ های میانی ساقه ها و درست روبروی خوشه ها جمع آوری شدند و مقادیر عناصر غذایی پرمصرف آن ها اندازه گیری و نتایج حاصله با استفاده از روش انحراف از حد بهینه و مقایسه با نتایج جداول مرجع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، کمبود پتاسیم در تمام باغ ها، زیاد بود فسفر در کل تاکستان ها زیاد بود نیتروژن در اکثر باغ ها وجود دارد.